Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураНовиниПрепоръчани

ОИЦ Добрич: Започна прием на проекти в подкрепа на образованието чрез култура, наука и спорт

Стартира приемът на проектни предложения по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма “Образование”, съобщават от Областния информационен център в Добрич. Над 31 млн. лв. ще бъдат насочени към насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, чрез подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда и насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователни институции.  Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд плюс.

Допустими кандидати са общини; държавни, общински, частни детски градини и училища; юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза (ЮЛНЦ). Общините могат да участват в проекта като кандидат или партньор ако имат одобрен общински план/програма за социално-икономическа интеграция и/или приобщаващо образование на уязвими групи. Към ЮЛНЦ има изискване да имат опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи и да са действащи не по-малко от 2 години към датата на подаване на проектното предложение по процедурата.

Проектите задължително се изпълняват в партньорство. Допустими партньори са общини; детски градини и училища; ЮЛНЦ в обществена полза; центрове за подкрепа за личностно развитие; читалища; Национален дворец на децата – София и Национален музей на образованието – Габрово. Във всяко проектно предложение трябва да участва поне една детска градина/училище с висока концентрация на деца/ученици от уязвими групи (група 4 и група 5 от Приложение 6а на Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование) и поне една детска градина/училище с по-ниска концентрация (1-3 група от Приложение 6а на Наредбата) или без такава концентрация.

Дейностите, които ще получат подкрепа са за работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование; обучения на педагогическите специалисти и непедагогически персонал за демократичната култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда; интензивна работа за изграждане на общност от активни родители; и информационни кампании срещу дискриминацията.

Финансовата помощ по процедурата е от 100 000 лв. до 500 000 лв., като от кандидатите и партньорите не се изисква съфинансиране.

Процедурата е с три крайни срока на кандидатстване:  от 22 януари 2024 г. до 22 май 2024 г.; от  23 май 2024 г. до 25 септември 2024 г., от 26 септември 2024 г. до 27 януари 2025 г.

Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСУН чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg. Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:  https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg  и  www.eufunds.bg. Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, чрез ИСУН (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата.

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, стая 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във Фейсбук.

Източник: Пронюз

Подобни публикации

Back to top button