Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчаниТОП новини
Популярно

В Добрич се проведе среща по проект „Знания за Натура 2000“

Областен информационен център-Добрич участва във второто регионално събитие на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“. Събитието бе част от Втората национална кампания по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“ на Министерство на околната среда и водите и се проведе на 23 март 2023 г.. В срещата се включиха представители на Областна администрация Добрич, общински администрации, РИОСВ Варна, ОД „Земеделие” Добрич и заинтересованите страни.

В първия панел беше представен процеса на разработване на планове за управление  на „Натура“ 2000, основните функции и елементи на тяхното съдържание. Във втора част присъстващите се запознаха със същността, целите и мерките на Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ (НРПД)Тя е задължителен стратегически документ за всяка държава членка на Европейския съюз, в който се предвиждат мерки за подобряване/поддържане на благоприятното природозащитно състояние и типовете природни местообитания по „Натура 2000“. Пълният текст на документа, одобрен от Европейската комисия е публикуван на следния линк: https://natura2000.egov.bg, в секция „Документи“. Представена бе и системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на чиято база ще се осъществи. В третият панел бе извършен преглед на 74-те мерки, включени в НРПД, които ще бъдат изпълнени в периода 2021-2027 с финансовата подкрепа на Програмите „Околна среда“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Техническа помощ“, Програмата за морско дело и рибарство и др.

По време на дискусията, Михаела Козовска, експерт от Областен информационния център – Добрич информира присъстващите за предстоящите процедури през 2023 г. на програма „Околна среда“ 2021-2027 г., която ще финансира изпълнението на част от заложените мерки в НРПД.

Целта на проект „Знания за Натура 2000“ е уеднаквяване на първоначалната информираност, надграждане на осведомеността и предоставяне на актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000“, както и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по Натура 2000. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв. са осигурени от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г и 645 000 лв. са национално съфинансиране. Проектните дейности са стартирали през декември 2017 г. и ще продължат до май 2024 г.

Повече информация и предстоящи събитие по проекта може да намерите на интернет страницата https://natura2000.bg/ и https://www.facebook.com/znaniyazanatura2000.

Източник: ТВ Добрич

Подобни публикации

Back to top button