Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

По нов социален проект за деца ще работи Община Добрич

Община Добрич разработи и спечели проект „С грижа за децата на Добрич“ по програма за „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, чрез подбор на проектни предложения с единен краен срок за кандидатстване „Бъдеще за децата“, която е съфинансирана от Европейския съюз. Това съобщават от Общината.

От там посочват още, че това е шанс да продължат и да надградят резултатите, постигнати по проект “За равен шанс на децата”, финансиран по „Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2020-2014“ по процедура “Услуги за ранно детско развитие”. Той приключи на 30 септември тази година. Към приключване на работата по проекта предоставяните услуги в Общностния център са били ползвани от 2182 деца и техните семейства

Услугите доказаха във времето изключителните си ползи от оказаната подкрепа на целевите групи (деца и семейства от рискови групи) за подобряване качеството на живота им.

Целта на процедурата „Бъдеще за децата“ е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „С грижа за децата на Добрич“ е в размер на 391 166,00 лв. Той е подписан с Министерството на труда и социалната политика на 21 септември 2023.

Изпълнението на дейностите по проекта започнаха от 1 октомври 2023 г. и ще приключат на 1 октомври 2024 г.

Основната цел на проектното предложение е чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, на децата в нужда, да се осигури превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност и се противодейства на социалното им изключване, казват от Община Добрич.

А специфичните цели включват насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване достъпа до интегрирани социално – здравни услуги; подобряване качеството на живот на децата и техните семейства в риск от бедност, или социално изключване; предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции чрез осигуряване комплексна грижа за децата и подкрепа за техните семействата, както и подобряване качеството на услугите.

Целеви групи по проекта са деца и техните семейства в риск от социално изключване.

С изпълнение на настоящото проектно предложение ще се подкрепи и надгради дейността на успешно предоставяните интегрирани здравно -социални услуги за ранно детско развитие, в контекста на Специфични цели 2 и 3 Приоритет 2 на Програма “Развитие на човешките ресурси 2021-2027“.

Първата от дейностите, които общината ще развие,  е здравна профилактика и превенция на болестите при децата, мерки за информираност за здравно обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи и имунизационен календар, програми за ранни бракове и раждания, семейно планиране.

Другата включва три под дейности. Едната е предоставяне на услуги за ранно детско развитие, формиране на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, включително и по отношение на здравните аспекти, ранна интервенция на децата с увреждания и затруднения в развитието.

Втората е предоставяне на патронажна грижа на деца от 0-3 г.

И третата дейност е надграждащо обучение, включително супервизия на служители във връзка с услугите за ранно детско развитие, за ранната интервенция на уврежданията за деца, за интегриран подход и комплексност на подкрепата.

Чрез предоставяне на интегрираните услуги ще бъде осигурена подкрепа на деца в риск и техните семейства, за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, както и предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции. Услугите ще се предоставят в “Общностен център за деца и семейства”, който се намира в кв. Балик“, посочват още от Общината.

Община Добрич работи и по проект „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“, след като той бе класиран на първо място сред одобрените от Министерството на образованието и науката осем проекта по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button