Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини

Проект за модернизация на зооцентъра в Добрич предлагат от общината

Общинският съвет да даде съгласие на предстоящото си заседание на 19 декември община град Добрич да кандидатства за финансиране с проектно предложение „Изработване на стратегически документи и техническо задание във фаза „Технически проект“ за изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и реконструкция на Център за защита на природата и животните – град Добрич, по процедура BG16FFPR002-3.007 – Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини, приоритет 3 „Биологично разнообразие“, финансирана от програма „Околна среда“ 2021-2027 г., предлага зам.-кметът Павел Павлов.

Община град Добрич, заедно с още 17 общини, на територията на които функционират общински зоологически градини, е конкретен бенефициент по процедурата за техническа помощ, финансирана по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Процедурата е обявена на 20 септември т.г. с краен срок за подаване на проектни предложения – 20 декември.2023 г., 17:30 ч. чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

В същността си процедурата е първи етап за финансиране на общинските зоологически градини, като целта и́ е да се подпомогне разработването на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за ремонт/ реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля. По този повод се подготвя проектно предложение за кандидатстване с наименование „Изработване на стратегически документи и техническо задание във фаза „Технически проект“ за изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и реконструкция на Център за защита на природата и животните – град Добрич“.

Целта на проектното предложение е чрез подкрепата по процедурата да се постави основата за надграждане на концепцията за развитие на Центъра за защита на природата и животните – град Добрич, като се разработят стратегически документи, които имат пряко отношение към функционирането и развитието му, включително с осигуряването на адаптирана среда за всяко животно за удовлетворяване на неговите физически, психологически и социални нужди, характерни за биологичния му вид. Документите ще представят в дългосрочен план общата визия, приоритетите и целите за развитие. Ще дадат пълната картина, на база на която да се надградят съществуващите инвестиции, като се кандидатства за последващо финансиране (втори етап) за рехабилитация и модернизация по програма „Околна среда“ 2021-2027 г., като участието в процедурата към момента е на конкурсен принцип.

Планират се да бъдат разработени следните документи: план за развитие на зоологическата градина, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обект, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея – документът ще обхваща период от 10 г.; план за колекция, вкл. и план за размножаване – документът ще обхваща период от 5 до 10 г.; план за консервационни дейности – документът ще обхваща период от 10 г.; план-график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина – в краткосрочен и дългосрочен план – с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години) и др.

Индикативната стойност на проектното предложение ще бъде в размер до 200 000 лева с вкл. ДДС при максимално допустима безвъзмездна финансова помощ 200 000 лева с ДДС по процедурата, т.е. без съфинансиране от община град Добрич. Планирана е продължителност на проекта 11 месеца.

Източник: Добруджанска трибуна

Подобни публикации

Back to top button